Privacy policy

Privacy policy

1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 1. Allesineenpakketten.nl: de gebruiker van dit privacy statement: AnthonMedia handelend onder de naam “Allesineenpakketten.nl”, gevestigd aan de Oosterhamrikkade 112F te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59676108;
 2. gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de website en van de diensten die Allesineenpakketten.nl levert;
 3. diensten: de diensten welke op de website worden aangeboden en de services die Allesineenpakketten.nl aan haar gebruikers te bieden heeft;
 4. website: de website www.allesineenpakketten.nl, die door Allesineenpakketten.nl wordt beheerd.

2. Persoonsgegevens

 1. Voor Allesineenpakketten.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Allesineenpakketten.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

AnthonMedia
Oosterhamrikkade 112F
9714 BK Groningen

3. Doeleinden van de verwerking

 1. Allesineenpakketten.nl verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens o.a. voor de volgende doeleinden:
  1. om de diensten te kunnen leveren;
  2. om contact met de gebruiker op te kunnen nemen i.v.m. de levering van de diensten;
  3. om te kunnen reageren op een vraag, klacht, reactie of suggestie van de gebruiker;
  4. om via de e-mail nieuwsbrieven naar de gebruiker te sturen.
 2. Onze bewaartermijnen zijn: (Toegevoegd 21 mei 2018 t.b.v. de nieuwe AVG wetgeving)
  – Google Analytics: 50 maanden
  – Persoonsgegevens verstrekt via de mail (ook contactformulier), telefonisch, mondeling of per post: 10 jaar

4. Digitale nieuwsbrieven

 1. Op de website kan de gebruiker zich aanmelden voor de nieuwsbrieven die Allesineenpakketten.nl periodiek via de e-mail verstuurt.
 2. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor de digitale nieuwsbrieven. Afmelden voor digitale nieuwsbrieven kan o.a. op de volgende wijzen:
  1. elektronisch naar het e-mailadres: info@allesineenpakketten.nl;
  2. via de contactpagina op de website;
  3. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
 3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de gebruiker wordt verstuurd, wordt de gebruiker gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

5.Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Allesineenpakketten.nl zal de gegevens van de gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 5.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
 2. Het is Allesineenpakketten.nl toegestaan de gegevens van de gebruiker aan een derde te verstrekken:
  1. indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
  2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Allesineenpakketten.nl;
  4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
  5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
  6. het noodzakelijk is voor het leveren van de diensten.
 3. Allesineenpakketten.nl kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens Allesineenpakketten.nl uit te voeren. Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

6. Beveiligingsmaatregelen 

 1. Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Allesineenpakketten.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

7. Corrigeren van gegevens

 1. Op verzoek verleent Allesineenpakketten.nl aan gebruikers toegang tot alle informatie die Allesineenpakketten.nl van hun bijhoudt. Verder biedt Allesineenpakketten.nl gebruikers de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Allesineenpakketten.nl van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de gegevens van de gebruiker, kan de gebruiker via het e-mailadres info@allesineenpakketten.nl contact opnemen met Allesineenpakketten.nl.

8. Contact

 1. Indien de gebruiker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat het handelen van Allesineenpakketten.nl niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de gebruiker contact met Allesineenpakketten.nl opnemen.
 2. Klachten over de verwerking van gegevens kunnen via het contactformulier op de website of via het e-mailadres info@allesineenpakketten.nl bij Allesineenpakketten.nl worden ingediend.

9. Wijzigingen 

 1. Allesineenpakketten.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Allesineenpakketten.nl raadt de gebruiker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

10. Toepasselijk recht

 1. Op deze privacy statement is Nederlands recht van toepassing.