Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden allesineenpakketten.nl

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Allesineenpakketten.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: AnthonMedia handelend onder de naam “Allesineenpakketten.nl”, gevestigd aan de Oosterhamrikkade 112F te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59676108;
   2. gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de website en van de diensten die Allesineenpakketten.nl levert;
   3. diensten: de diensten welke op de website worden aangeboden en de services die Allesineenpakketten.nl aan haar gebruikers te bieden heeft;
   4. website: de website www.allesineenpakketten.nl, die door Allesineenpakketten.nl wordt beheerd;
   5. provider: de provider van wie informatie staat op de website over pakketten en producten die de provider aanbiedt.
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die op de website worden aangeboden en op het gebruik van de website.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Allesineenpakketten.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  4. Allesineenpakketten.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  5. AnthonMedia is telefonisch bereikbaar via 06-nummer 06-24532075
 1. Inhoud van de website en dienstverlening
  1. Allesineenpakketten.nl heeft het recht de inhoud en werking van de website en haar dienstverlening zonder nadere aankondiging te wijzigen.
  2. Allesineenpakketten.nl zal zich inspannen om de diensten zorgvuldig en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
  3. Allesineenpakketten.nl heeft het recht derden in te schakelen voor de uitvoering van de diensten.
  4. Allesineenpakketten.nl garandeert niet dat met het opvolgen van de verstrekte adviezen of met het uitvoeren van de handelingen die op de website staan vermeld het beoogde resultaat zal worden bereikt.
  5. Allesineenpakketten.nl kan ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik stellen.
  6. Allesineenpakketten.nl kan te allen tijde besluiten te stoppen met haar dienstverlening.
  7. Het gebruik van de website is kosteloos. Bij het tot stand komen van een overeenkomst met een provider dient de gebruiker de met de provider overeengekomen abonnementskosten aan de provider te betalen. De op de website vermelde tarieven voor pakketten en producten van providers zijn afkomstig van providers. De vermelde tarieven zijn inclusief btw. De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen slechts voor een bepaalde periode gelden. Allesineenpakketten.nl spant zich in om de tarieven zo vaak mogelijk te controleren en up-to-date te houden. Echter kan Allesineenpakketten.nl niet garanderen dat de vermelde tarieven correct zijn.
 1. Verplichtingen van de gebruiker
  1. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Allesineenpakketten.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, beschikbaar zijn en correct zijn.
  2. De gebruiker vrijwaart Allesineenpakketten.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de levering van diensten aan de gebruiker schade lijden en welke aan de gebruiker toerekenbaar is.
  3. De gebruiker zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken die:
   1. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
   2. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
   3. de rechten van derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;
   4. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen.
  4. Allesineenpakketten.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om content van de gebruiker te weigeren, te wijzigen of te verwijderen.
 1. Overeenkomst tussen de gebruiker en een provider
  1. Op de website kan de gebruiker bij pakketten en/of producten van een provider op de link “Bestel nu” klikken. In een dergelijk geval verlaat de gebruiker de website van Allesineenpakketten.nl en komt de gebruiker op de website van de betreffende provider en kan de gebruiker op de website van de provider een contract bij de provider afsluiten.
  2. Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de gebruiker en een provider gelden de algemene voorwaarden van de betreffende provider. Deze algemene voorwaarden van Allesineenpakketten.nl maken geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen de gebruiker en de provider.
  3. Indien de provider zijn verplichtingen jegens de gebruiker niet nakomt, dan kan Allesineenpakketten.nl daarvoor nimmer verantwoordelijk worden gesteld. Komt de provider zijn verplichtingen jegens de gebruiker niet na, dan is dat een zaak tussen de provider en de gebruiker en dient de gebruiker de provider daarop aan te spreken en niet Allesineenpakketten.nl. Allesineenpakketten.nl kan niet garanderen dat een provider zijn verplichtingen ter zake de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker zal nakomen.
 1. Klachten
  1. Klachten over de diensten dienen door de gebruiker direct via het contactformulier op de website aan Allesineenpakketten.nl kenbaar te worden gemaakt.
  2. Allesineenpakketten.nl zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht reageren. Indien de klacht gegrond is, zal Allesineenpakketten.nl al het mogelijke in werking stellen om het probleem op te lossen. De gebruiker dient Allesineenpakketten.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
  3. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Allesineenpakketten.nl erkent dat de geleverde diensten gebrekkig zijn.
 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de dienst. Allesineenpakketten.nl staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
  2. Allesineenpakketten.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Allesineenpakketten.nl is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aan Allesineenpakketten.nl heeft verstrekt of via de website heeft ingevoerd.
  3. Allesineenpakketten.nl streeft ernaar de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
  4. Allesineenpakketten.nl is niet aansprakelijk voor de schade die de gebruiker heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel.
  5. Alle informatie en gegevens op de website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan natuurlijk zijn dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. Allesineenpakketten.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het gebruik maken van de website of de diensten of veroorzaakt door technische storingen. Allesineenpakketten.nl kan niet garanderen dat informatie op de website over providers en/of over pakketten en producten die providers aanbieden correct en up-to-date is.
  6. Allesineenpakketten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten, vergissingen, verschrijvingen of typefouten op haar website.
  7. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van het gebruik van de website of van een advies van Allesineenpakketten.nl, maakt.
  8. Allesineenpakketten.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van derden zoals een provider.
  9. Allesineenpakketten.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst die, als gevolg van de diensten van Allesineenpakketten.nl, is gesloten tussen de gebruiker en de provider.
  10. Allesineenpakketten.nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  11. Allesineenpakketten.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, opgelegde boetes en gemiste besparingen.
  12. Alle aanspraken jegens Allesineenpakketten.nl die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Allesineenpakketten.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring.
 1. Overmacht 
  1. Allesineenpakketten.nl is niet gehouden tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop Allesineenpakketten.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
  2. Allesineenpakketten.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van de gebruiker indien er sprake is van overmacht.
 1. Geheimhouding
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  2. Allesineenpakketten.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.
  3. Via de website kan de gebruiker een postcode check doen. In een dergelijk geval is het voor Allesineenpakketten.nl mogelijk via Analytics de postcode en het huisnummer van de gebruiker te achterhalen. Allesineenpakketten.nl zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.
  4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Allesineenpakketten.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Allesineenpakketten.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Allesineenpakketten.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op ter beschikking gestelde teksten, afbeeldingen, adviezen en dergelijke berusten uitsluitend bij Allesineenpakketten.nl of bij haar licentiegever(s).
  2. Zonder voorafgaande toestemming van Allesineenpakketten.nl, mag de gebruiker geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, programmatuur e.d. die hem via de website ter beschikking worden gesteld kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, publiceren, vermenigvuldigen of openbaar maken.
  3. De gebruiker vrijwaart Allesineenpakketten.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de gebruiker aan Allesineenpakketten.nl verstrekte of op de website geplaatste teksten.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle diensten die Allesineenpakketten.nl aan de gebruiker levert en op het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen de gebruiker en Allesineenpakketten.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Allesineenpakketten.nl gevestigd is. De gebruiker heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Allesineenpakketten.nl schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.